இலங்கை அதிபர் சேவை தரம் 111 – சமமான புள்ளிகள்

2018-2019 ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற இலங்கை அதிபர் சேவை தரம் 3 இற்கு சம புள்ளிகள் பெற்றோரது விபரங்கள

பெயர் விபரங்கள்

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම – සම ලකුණු

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම – සම ලකුණු

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!