வங்கப் புலிக்குட்டிகளுக்கு பெயர் சூட்ட வாய்ப்பு

தெஹிவளை மிருகக்காட்சிசாலையில் பிறந்துள்ள மூன்று வங்கப் புலிக்குட்டிகளை காணும் வாய்ப்பு நேற்று (02) முதல் மக்களுக்கு கிட்டியுள்ளது.

2009 ஆண்டின் மிருகங்கள் பரிமாற்றம் செயற்திட்டத்தின் கீழ் சீனாவிலிருந்து இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட ரொபின், கெல்ல புலிகளுக்கு மார்ச் மாதம் 5 ஆம் திகதி மூன்று புலிக்குட்டிகள் பிறந்தன.

இந்த புலிக்குட்டிகளுக்கு பெயர் சூட்டுவதற்கு பொதுமக்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க தேசிய மிருகக்காட்சிசாலை திணைக்களம் தீர்மானித்துள்ளது.

அதனடிப்படையில், ஜூன் மாதம் 10 ஆம் திகதி வரை பெயர்களை பரிந்துரைக்க முடியுமென்பதுடன்,
Zoosl@slt.lk என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அல்லது தேசிய மிருகக்காட்சிசாலை திணைக்களம், அனகாரிக தர்மபால மாவத்தை, தெஹிவளை எனும் முகவரிக்கு பெயர்களை அனுப்பிவைக்க முடியும்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!