பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீடு: புள்ளிகளை அறிக்கைப்படுத்தல்

பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீட்டின் தரம் 10, 11 இற்கான புள்ளிகளை அறிக்கைப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டல் ஒன்றை பரீட்சைத் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளது.

Online Form

Closing Date 28.04.2022

அது பின்வருமாறு:

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!