கொழும்பு பிரதேசத்தின் பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை

கொழும்புப் பிரதேசப் பாடசாலைகள் அனைத்திற்கும் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு மூடுவதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இதனை கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் அறிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!