18 ஆம் திகதி முதல் பாடசாலை ஆரம்பம் – கல்வி அமைச்சு

அடுதத வாரம் பாடசாலைகள் மூடப்பட்டு மீண்டும் 18 ஆம் திகதி முதல் பாடசாலைகளை ஆரம்பிக்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!