2023 ஆம் ஆண்டிற்கான பாடநூல்களை விநியோகித்தல் தொடர்பாக உரிய தரவுத் தளத்தினை இற்றைப்படுத்தல்

2023 ஆம் ஆண்டிற்கான பாடநூல்களை விநியோகித்தல் தொடர்பாக உரிய தரவுத் தளத்தினை இற்றைப்படுத்தல் தொடர்பாக கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம் அறிவித்தல் விடுத்துள்ளது.

Teachmore
Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!