அத்தியவசிக் கற்றல்கள் – 100 நாள் திட்டம்

 

பாடசாலைகள் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டு 100 நாட்களுக்கான அமுல்படுத்தப்படவேண்டிய கலைத்திட்ட வழிகாட்டல் ஒன்றை கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது. 

அதன் படி, அத்தியவசிய கற்றல் தேர்ச்சிகள் மற்றும் அதனோடு தொடர்புடைய விடயங்களைத் தொகுத்து இவ்வாவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. Grade 5

Grade 4

Grade 3

Grade 2

Grade 1

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!