கல்விமாணி நேர்முகப் பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ளவர்களுக்கான அறிவித்தல்

கல்விமாணி நேர்முகப் பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ளவர்களுக்கான அறிவித்தல்

இது பதுளை கற்கை நிலையத்தால் விடுக்கப்பட்ட அறிக்கையாகும். நீங்கள் விண்ணப்பித்த பிராந்திய கற்கை நிலைய இணைப்பாளர் உங்களை வட்அப் குழுவில் இணைப்பார்.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!