வருடாந்த ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பம் – இறுதித் திகதி நீடிப்பு

இலங்கை ஆசிரிய சேவையின் வருடாந்த இடமாற்றம் (வடமாகாணம்) 2023 இற்கான இடமாற்ற விண்ணப்பங்களை வலயக் கல்வி அலுவலகங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய இறுதித் திகதி 2022.07.15 வரை நீடிக்கப்படுள்ளதாக வடமாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

வட மாகாண ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பமும் விபரங்களும்

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!