முறையீட்டின் அடிப்படையில் பாடசாலைக்கான தெரிவு

தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் தரம் 6 க்கு கிடைக்கும் பாடசாலைகள் தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்ட முறையீடுகளின் பெறுபேறுகளை பின்வரும் இணைப்பில் காணலாம்

இணைப்பு – http://g6application.more.gov.lk

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!