4-8 வரை அத்தியவசிய தேவைகளுக்காக மாத்திரம் மாணவர்களை அழைக்கவும்

ஏப்ரல் 04 ஆம் திகதி முதல் 08 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில் பரீட்சைகள் உட்பட அத்தியாவசிய நடவடிக்கைகளுக்காக மாத்திரம் மாணவர்களை அழைக்க கல்வி அமைச்சு அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

பல மாகாணங்களின் தவணைப் பரீட்சைகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இன்னும் சில வகுப்புகளுக்கான பரீட்சைகள் மாத்திரமே நடைபெறவுள்ளமையினால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, பாடசாலைகளின் கல்விசார் மற்றும் கல்விசாரா ஊழியர்களும் இதே காலப்பகுதியில் பாடசாலைகளுக்குச் செல்ல வேண்டும் எனவும் கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

Teachmore
MoE
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!